Hướng dẫn Xoay Item Rồng Cấp 2.

Xoay Vũ Khí Rồng Cấp 2.

Nguyên Liệu:

– 1 Vũ khí rồng + 13 trở lên + 16 Op.
– Cụm ngọc ước nguyện + 2
– Cụm ngọc tâm linh + 2
– Cụm ngọc sinh mệnh + 2
– Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint – 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

Đối với các Set Item cấp 2 cũng xoay tương tự như trên.

1/ Set Hỏa Long Cấp 2.
Các class có thể mặc: DK, MG, RF, DL

– 1 Item rồng đỏ + 13 trở lên + 16 Op.
– Cụm ngọc ước nguyện + 2
– Cụm ngọc tâm linh + 2
– Cụm ngọc sinh mệnh + 2
– Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint – 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

2/ Set Kim Ngân Cấp 2.
Các class có thể mặc: ElF, Sumon

– 1 Item Kim Ngân + 13 trở lên + 16 Op.
– Cụm ngọc ước nguyện + 2
– Cụm ngọc tâm linh + 2
– Cụm ngọc sinh mệnh + 2
– Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint – 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

3/ Set Ma Thuật Cấp 2.
Các class có thể mặc: MG, DW

– 1 Item Ma Thuật + 13 trở lên + 16 Op.
– Cụm ngọc ước nguyện + 2
– Cụm ngọc tâm linh + 2
– Cụm ngọc sinh mệnh + 2
– Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint – 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

Sau khi xoay thành công các bạn sẽ nhận được vũ khí rồng cấp 2.
Op sẽ random 1 > 3 dòng.